ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดให้มีระบบเช็คอินด้วยตนเองอัติโนมัติ
       

 

     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดให้มีระบบเช็คอินด้วยตนเองอัติโนมัติ (Auto Check-in System) หรือระบบ CUSS ซึ่งช่วยลดเวลาในการเช็คอินของผู้โดยสาร ทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ทั้งนี้มีจุดบริการอยู่ทั้งหมด 2 จุด บริเวณชั้น 4 ระหว่างประตู 3 กับ 4 และประตู 6 กับ 7 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดให้มีระบบเช็คอินด้วยตนเองอัติโนมัติ

 

ปัจจุบันมีให้บริการทั้งหมด 15 สายการบิน ได้แก่

    

  

  

   

  

ขั้นตอนการใช้งานระบบเช็คอินด้วยตนเองอัติโนมัติ

      เลือกรูปแบบของการ Check-in มี 3 วิธีดังนี้

  ‐ ใช้ Passport
  ‐ ใช้ Ticket Number
  ‐ ใช้ Frequent Flyer Number
   รูปตัวอย่าง รูปแบบการ Check-in ของสายการบิน TG

 รูปตัวอย่าง รูปแบบการ Check-in ของสายการบิน KLM

 

      หลังจากระบบตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของผู้โดยสารเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนที่นั่ง (Seat) ของเที่ยวบิน (Flight) นั้น ๆ จาก Airlines Application ได้รูปตัวอย่าง Application สำหรับเลือกที่นั่งของสายการบิน TG

 รูปตัวอย่าง Application สำหรับเลือกที่นั่งของสายการบิน KLM
 

           ในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อผู้โดยสารยืนยันข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการพิมพ์ Boarding Pass ให้กับผู้โดยสารรูปตัวอย่าง รูปแบบการ Check-in ของสายการบิน TG